Studieplan for
Anerkjennende kommunikasjon
ikkevoldskommunikasjon i teori og praksis
Acknowledging communication. Theory and practice in Nonviolent Communication


Studiets omfang 10 studiepoeng
Studiets nivå Videreutdanning
Pris: 9400
Opptakskrav: Bachelorgrad fra høgskole/universitet
Kursdager : 9.9 - 23.9 - 13.10 - 28.10 - 11.11 - 25.11 Alle dager fra 10.00 til 15.00
Hjemmeeksamen. Selvvalgt tema.
Karakter: Bestått/ikkebestått

For mer informasjon se: http://www.hio.no/content/view/full/3209


Mål
Målet med kurset er å bli mer tydelig i sin kommunikasjon. Kursdeltakerne vil kunne opparbeide seg en grunnleggende kjennskap til den internasjonalt anerkjente kommunikasjonsmodellen: IVK, også kalt Medfølende kommunikasjon. Metoden er enkel å lære og er et effektivt redskap for bevisstgjøring rundt egen kommunikasjon og mulighet for å utvikle denne. Med hjelp av IVK kan du lære å komme i oppriktig kontakt med andre mennesker. Sentralt i kurset står opparbeidelse av ferdigheter i å samtale med bruk av ikkevoldskommunikasjon.

Målgruppe
Kurset retter seg mot ansatte i helse- og sosialsektoren, velferdssektoren; NAV, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner, og andre som er interesserte i å utvikle sin egen kommunikasjon på en måte som bidrar til kontakt.

Opptakskrav
Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende. Dersom behov for rangering av søkere vil de rangeres etter antall år med relevant praksis, maks fem år.

Innhold
Kurset tar utgangspunkt i erfarte problemer fra arbeidserfaringer og hverdagskommunikasjon. Kurset tar opp sentrale tema i forhold til ikkevoldelig idégrunnlag, definisjoner og begreper og en gjennomarbeiding av modellen for ikkevoldskommunikasjon. Hovedvekten vil bli lagt på ferdighetstrening i å anvende ikkevoldskommunikasjon og eventuelt å veilede personer som trener på ikkevoldskommunikasjon.

Organisering og arbeidsmåter:
Kurset går over 11 uker med 6 kursdager og eventuelt egenorganisert gruppetrening mellom samlingene. Det anbefales aktiv deltakelse fra hver enkelt for å bidra til egen og andres læring.

Datoer for undervisning: 9.9 - 23.9 - 13.10 - 28.10 - 11.11 - 25.11

Arbeidskrav
1) Valg av 200 sider selvvalgt pensum av 1000 sider
2) Et refleksjonsnotat om egen erfaring med bruk av IVK knyttet til teori.
3) ”Medstudent–feedback” på andre studenters refleksjonsnotat
Arbeidskrav må gjennomføres senest 25. november. Dersom arbeidskrav ikke er gjennomført innen fristen, mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Vurdering
Eksamen: En oppgave med en personlig refleksjon og teoretisk fordypning i enten et tema som er relevant i forhold til ikkevoldskommunikasjon eller arbeid med sentrale begreper innenfor Ikkevolds kommunikasjon. Minimum 8 sider og skal følge HiOs mal for oppgaveskriving.
Vurderingsuttrykket for eksamen er ”bestått”/”ikke bestått”. Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Ved stryk må en helt ny oppgave innleveres.